POLÍTICA DE PRIVACITAT

Condició 2 de 3

Llegiu la POLÍTICA DE PRIVACITAT


A través de la present política de privacitat FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, SL, desitja informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web  www.escolavitae.com sobre els tractaments de dades personals realitzades.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat i política de cookies.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, SL, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació:

Responsable del Tractament:

 • Raó social:FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, SL (D’ara endavant,ESCOLA VITAE)

 • NIF: B65641797

 • Domicili social: Barco Maria Assumpta Local 3B – 08912 de Badalona (Barcelona)

 • Correu Electrònic: secretaria@escolavitae.com

 • Delegat de Protecció de Dades: dpd@escolavitae.com

Matricula’t

Finalitat del tractament de dades

 • Gestionar les dades dels interessats per a enviar la preinscripció de matrícula en el centre.
 • Gestionar les dades per a realitzar la inscripció als cicles formatius del centre.
 • Gestionar les dades de caràcter personal de l’alumne amb una finalitat formativa.
 • Gestió de les dades de caràcter personal de l’alumne perquè pugui participar a activitats complementàries que l’entitat organitzi durant el curs.
 • Gestionar la comunicació de les dades de caràcter acadèmic de l’alumne major d’edat amb els pares i/o tutors legals.
 • Gestionar el pagament de les mensualitats i quotes corresponents.
 • Verificar que l’alumne s’APTE per a la pràctica esportiva.
 • Complir amb les normatives d’organització i funcionament del centre (NOFC).

Base jurídica per al tractament de dades

 • La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat mitjançant la casella d’acceptació habilitada per a això, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD.
 • En el cas de menors, el tractament de les dades del menor és el consentiment que atorga el pare, mare o tutor/a legal, mitjançant la casella d’acceptació habilitada per a això, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD.

Termini de conservació

Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.

Categories de destinataris

Les dades es comunicaran a entitats amb les quals l’escola realitzi activitats educatives, solidàries i esportives, d’àmbit públic o privat, prèvia autorització expressa. En aquest sentit, fora d’aquests supòsits no se cediran les dades a uns altres tercers, excepte obligació legal.

Transferències internacionals de dades

No es realitzen Transferència Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

Formulari intercanvio

Finalitat del tractament de dades

 • Atendre la sol·licitud d’informació sobre les oportunitats de mobilitat estudiantil.
 • Enviament de butlletins informatius sobre el nostre centre, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

Base jurídica per al tractament de dades

 • La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat mitjançant la casella d’acceptació habilitada per a això, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD.
 • La base jurídica del tractament de les dades per a l’enviament de comunicacions és el consentiment previ i exprés que l’Usuari atorga marcant la casella corresponent, conforme el que s’estableix en l’art. 21 de la LSSI-CE.

Termini de conservació

Les dades no es conservaran més temps del necessari per als quals han estat recaptats, excepte que existeixi una obligació legal.

L’adreça de correu electrònic de l’usuari es conservarà mentre la subscripció a la Newsletter estigui activa.

Categories de destinataris

No es comunicaran a uns altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades

S’informa l’interessat que per a l’enviament de comunicacions comercials es realitzarà a través de Mailchimp, amb domicili social i servidors i situats als EUA. Així mateix, s’informa que Mailchimp disposa de les clàusules contractuals tipus que permeten realitzar transferències internacions amb les garanties establertes en el RGPD.

Demana una entrevista

Finalitat del tractament de dades

 • Contactar amb l’usuari per a poder concertar una entrevista per a conèixer les nostres instal·lacions, els professors o a l’equip.
 • Enviament de butlletins informatius sobre el nostre centre, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

Base jurídica per al tractament de dades

 • La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat mitjançant la casella d’acceptació habilitada per a això, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD.
 • La base jurídica del tractament de les dades per a l’enviament de comunicacions és el consentiment previ i exprés que l’Usuari atorga marcant la casella corresponent, conforme el que s’estableix en l’art. 21 de la LSSI-CE.

Termini de conservació

Les dades no es conservaran més temps del necessari per als quals han estat recaptats, excepte que existeixi una obligació legal.

L’adreça de correu electrònic de l’usuari es conservarà mentre la subscripció a la Newsletter estigui activa.

Categories de destinataris

No es comunicaran a uns altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades

S’informa l’interessat que per a l’enviament de comunicacions comercials es realitzarà a través de Mailchimp, amb domicili social i servidors i situats als EUA. Així mateix, s’informa que Mailchimp disposa de les clàusules contractuals tipus que permeten realitzar transferències internacions amb les garanties establertes en el RGPD.

Sol·licitar més informació

Finalitat del tractament de dades

 • Atendre la sol·licitud d’informació sobre els nostres cursos.
 • Enviament de butlletins informatius sobre el nostre centre, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

Base jurídica per al tractament de dades

 • La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat mitjançant la casella d’acceptació habilitada per a això, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD.
 • La base jurídica del tractament de les dades per a l’enviament de comunicacions és el consentiment previ i exprés que l’Usuari atorga marcant la casella corresponent, conforme el que s’estableix en l’art. 21 de la LSSI-CE.

Termini de conservació

Les dades no es conservaran més temps del necessari per als quals han estat recaptats, excepte que existeixi una obligació legal. L’adreça de correu electrònic de l’usuari es conservarà mentre la subscripció a la Newsletter estigui activa.

L’adreça de correu electrònic de l’usuari es conservarà mentre la subscripció a la Newsletter estigui activa.

Categories de destinataris: No es comunicaran a uns altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades

S’informa l’interessat que per a l’enviament de comunicacions comercials es realitzarà a través de Mailchimp, amb domicili social i servidors i situats als EUA. Així mateix, s’informa que Mailchimp disposa de les clàusules contractuals tipus que permeten realitzar transferències internacions amb les garanties establertes en el RGPD.

Formulari treballa amb nosaltres

Finalitat del tractament de dades

 • Atendre la seva sol·licitud i analitzar el seu perfil per a participar en els processos de selecció de personal.
 • Enviament de butlletins informatius sobre el nostre centre, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

Base jurídica per al tractament de dades

 • La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat mitjançant la casella d’acceptació habilitada per a això, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD.
 • La base jurídica del tractament de les dades per a l’enviament de comunicacions és el consentiment previ i exprés que l’Usuari atorga marcant la casella corresponent, conforme el que s’estableix en l’art. 21 de la LSSI-CE

Termini de conservació

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any.

L’adreça de correu electrònic de l’usuari es conservarà mentre la subscripció a la Newsletter estigui activa.

Categories de destinataris

No es comunicaran a uns altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades

S’informa l’interessat que per a l’enviament de comunicacions comercials es realitzarà a través de Mailchimp, amb domicili social i servidors i situats als EUA. Així mateix, s’informa que Mailchimp disposa de les clàusules contractuals tipus que permeten realitzar transferències internacions amb les garanties establertes en el RGPD.

Drets que assisteixen a l’Interessat

L’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Pl. Barco Maria Assumpta Local 3B – 08912 de Badalona (Barcelona), o correu electrònic a  dpd@escolavitae.com.

Així mateix, s’informa l’interessat que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a  dpd@escolavitae.com.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en l’apartat de contacte?

Quant als formularis del Lloc web, l’Usuari ha d’emplenar els marcats com “requerit”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que ESCOLA VITAE no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, ESCOLA VITAE quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a ESCOLA VITAE han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantada l’empresa?

ESCOLA VITAE informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

ESCOLA VITAE informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el qual preveu la normativa vigent.